معرفی چند اکسیژن ساز برتر

hamadminyar

اکسیژن ساز   VPSA OXYGEN اکسیژن ساز های اکسیژن VPSA برای ظرفیتهای بالاتر جریان اکسیژن طراحی شده اند و به جای هوای فشرده شده از دمنده استفاده می کنند و همچنین از پمپ خلاء برای کمک به بازسازی بهینه غربال مولکولی استفاده می شود. به عنوان یک استاندارد ، این اکسیژن […]

Subscribe US Now